Postulaty informatyków

Uczestnicy organizowanych przez miesięcznik IT w Administracji regionalnych spotkań informatyków administracji publicznej postanowili w 2017 r. wyrazić swoją opinię na temat stanu cyfryzacji urzędów oraz uwarunkowań pracy działów IT – ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji jednostek samorządowych. Dokumenty końcowe zostały opracowane w formie postulatów i podpisane przez przytłaczającą większość obecnych na spotkaniach informatyków. Łącznie pod różniącymi się, acz spójnymi ze sobą stanowiskami końcowymi ośmiu Konwentów Informatyków doliczyliśmy się kilkuset nazwisk!

Cieszymy się, że Sekcja Informatyków Administracji Publicznej została wskazana w tych dokumentach jako „punkt kontaktowy” ze środowiskiem informatyków sektora publicznego i jednocześnie dziękujemy za zaufanie. Zwracamy przy tym uwagę, że niezależnie od regionu wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, nie tylko w sferze technicznej, ale także organizacyjnej i kompetencyjnej.

Stanowiska końcowe Konwentów Informatyków

Pragniemy zwrócić uwagę wszystkich instytucji administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji na fakt, że w obliczu postępującej informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

  1. niezbędne jest opracowanie i wdrożenie standardów, przepisów oraz rekomendacji, które regulować będą status zawodu informatyka i wyraźnie klasyfikować go w strukturze organizacyjnej podmiotów administracji publicznej. Istotne jest, aby istniejące i tworzone komórki jednostek zajmujące się sferą informatyki były odpowiednio silnie umocowane w hierarchii organizacyjnej oraz aby nakładane na nie obowiązki i uprawnienia były jasno i rzeczowo sprecyzowane. Celem tych działań jest niwelowanie marginalizacji Działów IT oraz zwrócenie uwagi na strategiczne znaczenie informatyzacji w administracji publicznej.
  2. potrzebne jest zrewidowanie i dopracowanie minimalnych wymagań teletechnicznych, jakie powinna spełniać placówka publiczna w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Tworzone wymagania i rekomendacje powinny być tak konstruowane, aby duże, jak i mniejsze jednostki mogły się w jak najwyższym stopniu do nich zastosować. Wskazane jest rekomendowanie konkretnych rozwiązań oraz dobrych praktyk tworzonych w oparciu wzorcowe wdrożenia. Chcemy też zaznaczyć, że cały czas istnieje zjawisko niedofinansowania Działów IT co realnie przekłada się na ograniczenie możliwości działań informatycznych, utrzymania poziomu bezpieczeństwa oraz realizacji planów i założeń zawartych w standardach czy normach.
  3. istnieje potrzeba zrewidowania sposobów komunikacji między jednostkami na różnych poziomach, a także między jednostkami publicznymi, a podmiotami realizującymi centralne projekty informatyczne. Opracowywane i tworzone narzędzia i systemy informatyczne powinny w większym stopniu być konsultowane z JST zwłaszcza małymi i średniej wielkości. Szczególnie ważnym etapem jest faza analizy potrzeb i projektowania i w tym zakresie należy skorzystać z wiedzy i doświadczenia informatyków JST.
  4. Informatyzacja w administracji publicznej wymaga nie tylko specjalistów, ale w obecnych czasach specjalistów zaangażowanych. Uważamy, że informatyzacja administracji publicznej jako jeden z kluczowych obszarów dla funkcjonowania państwa i jednostek powinna pozyskiwać specjalistów w swoich dziedzinach. Informatycy w JST wykonują często szerokie zakresy obowiązków, niekiedy wykraczając poza kwestie stricte informatyczne.

Zobacz dokumenty:

Odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji

Przyjęte wiosną 2017 r. Stanowiska Konwentów zostały przekazane 20 kwietnia 2017 r. przez organizatora spotkań Pełnomocnikowi Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową oraz Prezesowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 25 września 2017 r. do wskazanych przez środowisko informatyków zagadnień odniósł się w oficjalnym piśmie do redakcji miesięcznika IT w Administracji Karol Okoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Poniżej publikujemy skrót tej odpowiedzi (pogrubienia i linki wprowadzone są przez redaktora tej strony):

  1. W dobie powszechnej cyfryzacji informatyka rzadko pozostaje odrębnym działem w strukturach organizacji, częściej jest jej funkcją, poprzez którą realizowane są jej zadania. Dlatego też osoby, które z uwagi na zdania jakie realizują można nazwać informatykami pracują w różnych działach organizacji, instytucji, urzędów. Trudno jest zatem wyodrębnić strukturalnie grupę pracowników informatyki i zaklasyfikować ją jako stały i jasno określony element organizacji.[…] Warto wskazać, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania w pozycji 25 stanowi o specjalistach do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych w podziale na szereg specjalizacji, co wskazuje na wyodrębnienie tego zawodu i specjalności. Nie wydaje się wobec tego konieczne regulowanie zawodu informatyka w jakikolwiek bardziej szczegółowy sposób.
  2. Ministerstwo Cyfryzacji popiera przytoczony postulat (brak standardów i wytycznych w zakresie wymagań teletechnicznych – red) i jest świadome potrzeb w tym zakresie. W dokumencie Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP […] zidentyfikowano potrzebę wypracowania rekomendacji w zakresie zabezpieczeń technicznych, konfiguracji systemów, procedur bezpiecznej eksploatacji i bezpiecznego użytkowania. Opracowane rekomendacje będą dotyczyć podmiotów, które nie są lub nie będą z mocy prawa zobowiązane do stosowania określonych rozwiązań, jak również obywateli. Zostaną również przygotowane polityki informacyjne dopasowane do potrzeb poszczególnych grup odbiorców.
  3. Centralne projekty informatyczne […] powstają w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby Państwa, dążącego do cyfrowego zrównoważonego rozwoju. Wiele z prowadzonych przedsięwzięć oddziałuje także na JST, co wymaga współudziału ich przedstawicieli w konsultowaniu projektowanych rozwiązań. Właściwym forum współpracy w tym obszarze jest z jednej strony Komisja Wspólna Rządu i Samorządu oraz jej tematycznie właściwe zespoły, natomiast z drugiej w odniesieniu do działań podejmowanych przez MC również Linia Współpracy Rządu i Samorządu. […] Mając jednak na uwadze zgłaszany przez samorządy postulat […] konieczne jest zidentyfikowanie w ramach LW tego typu projektów, w ramach których niezbędna jest bieżąca komunikacja z samorządami i ustalenie po stronie samorządowej osób, które aktywnie włączą się do współpracy w tym zakresie.
  4. Profesje informatyczne wymagają stałej aktualizacji wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego. Dedykowanie osób o specjalistycznych kompetencjach z obszaru nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do innych zadań bieżących w danej organizacji, niezwiązanych z tą dziedziną uniemożliwia im rozwój, a także zapewnienie pełnego zaangażowania w realizowane przez daną jednostkę zadania i przedsięwzięcia. Dlatego tak ważne jest rozumienie na poziomie kierownictwa misji i celów realizowanych przez daną instytucję i dedykowanie do nich odpowiednich zasobów. Jednak kwestia gospodarowania zasobami ludzkimi pozostaje na poziomie kadry zarządzającej każdej jednostki z osobna, która powinna brać pod uwagę znaczenie i wpływ na sprawność funkcjonowania organizacji jaką może osiągnąć dzięki efektywnemu wykorzystaniu dostępnych specjalistów IT.

Zobacz dokumenty:

Brak możliwości komentowania.